รายละเอียดอีบุ๊ค

  • การอ่านจับใจความสำคัญ

การอ่านจับใจความสำคัญ

หมวดหลัก กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ผู้จัดทำ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

เนื้อหาอีบุ๊ค

การอ่านจับใจความสำคัญ คือการอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บสาระสำคัญความรู้ ข้อมูลที่นาสนใจ และแนวคิดหรือทัศนะของผู้เขียนของเรื่องที่อ่าน