รายละเอียดอีบุ๊ค

  • วัฒนธรรมน่ารู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมน่ารู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

หมวดหลัก เบ็ดเตล็ด
ผู้จัดทำ ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง 6 สาขา คือ สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา สาขาศิลปะการแสดง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม และสาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว แล้วนำมาจัดทำอินโฟกราฟิกในหัวข้อวัฒนธรรมน่ารู้ 42 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ และรวบรวมอินโฟกราฟิกวัฒนธรรมน่ารู้มาจัดทำเป็นหนังสือ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลในเชิงลึกต่อไป