รายละเอียดอีบุ๊ค

  • พระพุทธศาสนาในลาว

พระพุทธศาสนาในลาว

หมวดหลัก ศาสนาและปรัชญา
ผู้จัดทำ นายนิรันดร เลิศวีรพล

เนื้อหาอีบุ๊ค

    หนังสือพระพุทธศาสนาในลาวที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ ข้าพเจ้าได้ตั้งใจเรียบเรียงด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือประเทศลาวเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องของไทยเรา มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศาสนาที่เหมือนกันกับไทยทุกอย่าง จนไม่มีชาติใดจะเหมือนคนไทยได้อีกแล้ว ที่สำคัญเรานับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มาจากประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน สาเหตุที่ทำให้ทั้งสองชาติเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันคือพุทธศาสนา ถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วไม่แน่ว่าทั้งสองอาจจะแตกต่างกันมากกว่านี้ แม้จะมีพรมแดนติดกัน เรามักจะไม่ค่อยทราบความเป็นมาของพุทธศาสนาในลาวเท่าไหร่นัก เพราะจะหาหนังสือพี่จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้ยากในตลาดหนังสือเมืองไทย ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางหนังสือพระเครื่อง ปาฏิหาริย์ หรือในแนว How to ตามความนิยมของตลาดหนังสือลักษณะแนววิชาการแบบนี้จะมีน้อย

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ดร.
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
20 กันยายน 2555