รายละเอียดอีบุ๊ค

  • คู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมวดหลัก กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ผู้จัดทำ นางปัทฉราพร แก้วสังข์

เนื้อหาอีบุ๊ค

คู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2