รายละเอียดอีบุ๊ค

  • ใบความรู้ที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงาน

ใบความรู้ที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงาน

หมวดหลัก กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ผู้จัดทำ นางปัทฉราพร แก้วสังข์

เนื้อหาอีบุ๊ค

ใบความรู้ที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงาน