รายละเอียดอีบุ๊ค

  • ใบความรู้ที่ 8 การประดิษฐ์เข็มขัดจากกระป๋องเครื่องดื่ม

ใบความรู้ที่ 8 การประดิษฐ์เข็มขัดจากกระป๋องเครื่องดื่ม

หมวดหลัก กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ผู้จัดทำ นางปัทฉราพร แก้วสังข์

เนื้อหาอีบุ๊ค

ใบความรู้ที่ 8 การประดิษฐ์เข็มขัดจากกระป๋องเครื่องดื่ม