รายละเอียดอีบุ๊ค

  • ใบความรู้ที่ 4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์

ใบความรู้ที่ 4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์

หมวดหลัก กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ผู้จัดทำ นางปัทฉราพร แก้วสังข์

เนื้อหาอีบุ๊ค

ใบความรู้ที่ 4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์