รายละเอียดอีบุ๊ค

  • Namo Nammon Farm Social enterprise

Namo Nammon Farm Social enterprise

หมวดหลัก การเกษตรกรรม
ผู้จัดทำ Watthanapong

เนื้อหาอีบุ๊ค

การพัฒนาประเทศตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของโลก ได้นำมาสู่การเติมโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกันกับการพัฒนานั้น กลับสร้างปัญหาและผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ สุขภาพและจิตใจที่ถูกบั่นทอนจากกระแสบริโภคนิยม ทำให้ “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise ที่เรียกว่า SE จึงเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม