รายละเอียดอีบุ๊ค

  • สัตว์โลกน่ารัก

สัตว์โลกน่ารัก

หมวดหลัก สารคดี-ชีวประวัติ
ผู้จัดทำ ด.ญ.จุติมาพร เศรตบุตร ม.2/11 มพพ

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช่ในกรณีศึกษาในการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างหนังสืออิเล็ทรอฃิกส์โดยใช้โปรเกรม ilovelidrary :ซึ่งขณะผูจับทำ ได้ผลิตหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีชื่อว่า สัตว์โลกน่ารัก เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสัตว์โลกน่ารักทางขณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรื่องสัตว์โลกน่ารักเล่นนี่จะเป็นประโยชน์ต่อผูที่อ่าน ถ้าหากผิดพลาดประกาลใด ทางผู้ขณะจัดทำขออภัยมาใน ณ โอกาสที่นี้