รายละเอียดอีบุ๊ค

  • การเขียนรายงานโครงงานคุณธรรม 5 บทอย่างง่าย...กับครูบอย...

การเขียนรายงานโครงงานคุณธรรม 5 บทอย่างง่าย...กับครูบอย...

หมวดหลัก การศึกษา
ผู้จัดทำ นายสุภัทรชัย กระสินหอม

เนื้อหาอีบุ๊ค

โครงงานคุณธรรม (Moral Project) คือ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดี โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ชื่อเรื่อง ของโครงงานคุณธรรม จะต้องได้มาหรือเกิดจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ผู้เรียนจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะ (ความเพียร) ในการทำโครงงาน ในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Research Action) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” ดังคำกล่าวที่ว่า “...If you hear, you forget ...If you see, you remember ...If you do, you learn”

การเขียนรายงานโครงงานคุณธรรมอย่างง่ายนี้ เป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าเราทำอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไร (5W 1H) และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงงานคุณธรรมแล้วได้ผลสรุปเป็นอย่างไร แก้ปัญหาสิ่งนั้นได้หรือไม่ ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ ของโครงงานคุณธรรมที่ปฏิบัติไปแล้ว โดยวิเคราะห์สรุปถึงองค์ความรู้ใหม่หรือคุณธรรมที่ได้รับจากการปฏิบัติ ซึ่งหากนักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจกับคู่มือเล่มนี้ให้ละเอียด และฝึกทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ครูได้เขียนอธิบายในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมทั้งตัวอย่าง ครูเชื่อแน่ว่านักเรียนจะสามารถเขียนรายงานโครงงานคุณธรรมอย่างง่ายนี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอน ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานที่ถูกต้องสู่การทำวิจัยเรื่องต่าง ๆ ในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไป....