รายละเอียดอีบุ๊ค

  • กระบี่กระบอง

กระบี่กระบอง

หมวดหลัก การศึกษา
ผู้จัดทำ Smich Butcharoen

เนื้อหาอีบุ๊ค

          หนังสืออิเลคโทรนิกส์ฉบับนี้ เป็นผลงานหนึ่งในกลุ่มวิจัยการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจากโครงการ วิจัย เรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กโทรนิกส์วิชาหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง (Development of Electronic Book on Principle and Method of Teaching Krabi – Krabong) ของกลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์) ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนับสนุนทุนในการทาวิจัยในครั้งนี้

          วิชาทักษะและวิธีสอนกระบี่กระบอง รหัสวิชา ๐๑-๑๗๒๒๓๑ เป็นวิชาบังคับของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของเนื้อหาวิชาผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางแก่นิสิตและผู้สนใจในวิชาศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวของไทยนาไปใช้ในการพัฒนาทั้งด้านความรู้ความสามารถทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม เพราะวิชากระบี่กระบองเป็นวิชาทางพลศึกษาที่มีหลักการและปรัชญาที่มีคุณค่า ผู้ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแล้วยังถือ ว่าเป็นผู้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปไว้อีกด้วย