แนะนำการแก้ไขปัญหา โปรแกรม Builder แสดงข้อความเป็นเครื่องหมาย ?????

แนะนำการแก้ปัญหา

แนะนำการแก้ไขปัญหา โปรแกรม Builder แสดงข้อความเป็นเครื่องหมาย ?????

1 เปิด เมนู Control Panel ตามรูป

 

2  คลิก Region

 

3  คลิก ปรับ Format เป็น Thai ( Thailand )

 

4  คลิกเลือก Location เป็น Thailand

 

5  คลิกเลือก administrative และปรับตามรูป